Vedtægter

Vedtægter for Vejle Håndbold Klub

Vejle, 16. august 2023

§ 1 - Navn og hjemsted
1.1 Klubbens navn er Vejle Håndbold Klub
1.2 Klubben er stiftet den 6. februar 1991
1.3 Klubbens hjemsted er Vejle Kommune

§ 2 - Formål
2.1 Klubbens formål er at vække og vedligeholde interessen for håndboldspillet i Vejle og omegn, at
skabe gode og sunde rammer omkring idrætslivet og at arbejde i overensstemmelse med formålene
hos de organisationer, hvoraf klubben efter den til enhver tid siddende bestyrelses beslutning er
medlem.

§ 3 - Medlemskab
3.1 Klubben er absolut upolitisk, og som aktivt medlem kan optages enhver person, der vil respektere
nærværende vedtægter.
3.2 Som passivt medlem kan optages enhver person, anden forening, institution, etc.
3.3 Bestyrelsen kan i særlige tilfælde udnævne et medlem som æresmedlem.
3.4 Indmeldelse sker ved henvendelse til klubben.
3.5 Et medlems udmeldelse kan kun accepteres, såfremt medlemmet ikke er i nogen form for økonomisk
restance til klubben.
3.6 Et medlem kan ikke modtage løn for at spille i Vejle Håndbold Klub

§ 4 - Udelukkelse
4.1 Efter indstilling af sportskoordinatior til bestyrelsen, kan et medlem, på baggrund af illoyal eller anden
utilbørlig opførsel, udelukkes fra klubbens aktiviteter,
4.2 En udelukkelse kan, såfremt vedkommende medlem ønsker det, appelleres og vil da blive behandlet
på førstkommende generalforsamling, hvortil medlemmet har adgang.

§ 5 - Ledelse
5.1 Klubben ledes af en generalforsamlingsvalgt bestyrelse bestående af 1 formand, 2 yderligere
bestyrelsesmedlemmer.
5.2 Bestyrelsesformanden vælges på den ordinære generalforsamling og vælges for 2 år ad gangen.
Formanden vælges i lige år. Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen.
5.3 Der vælges 1 bestyrelsesmedlem i lige år. Der vælges 1 bestyrelsesmedlem i ulige år.
5.4 Valgbar til bestyrelsen er ethvert aktivt eller passivt personligt medlem, der er fyldt 16 år.
5.5 Ved valg til bestyrelsen gælder, at det medlem, der opnår flest stemmer er valgt, mens de
medlemmer, der opnår flest og næstflest stemmer efter den valgte, er henholdsvis 1. og 2. suppleant
for et år.
5.6 Såfremt medlemmer af bestyrelsen udtræder inden valgperiodens udløb, indtræder suppleanterne i
den rækkefølge, som de har opnået stemmer jævnfør § 5.5. En indtrædende suppleants valgperiode
er gældende til næstkommende ordinære generalforsamling.
5.7 Er det valgte antal suppleanter opbrugt, er bestyrelsen bemyndiget til at supplere sig selv indtil næste
ordinære generalforsamling. Suppleant kan herefter godkendes af bestyrelsesformanden alene eller 2
bestyrelsesmedlemmer i forening.
5.8 Bestyrelsen konstituerer sig selv, med formand og næstformand.
5.9 Bestyrelsen kan nedsætte et til enhver tid passende antal underudvalg og udpeger sine
repræsentanter og / eller kontaktpersoner hertil.
5.10 Der udfærdiges referater af bestyrelses– og udvalgsmøder.

§ 6 - Kontingent
6.1 Klubbens kontingenttakster fastsættes hvert år inden generalforsamlingen af den til enhver tid
siddende bestyrelse.
6.2 Bestyrelsen kan træffe afgørelse om eventuel kontingentfrihed.

§ 7 - Hæftelse
7.1 Klubbens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for klubben indgåede
forpligtelser, for hvilke alene klubben hæfter med dens respektive formue.
7.2 Klubbens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for klubben ud over
kontingentforpligtelsen.
7.3 Klubbens medlemmer har ikke krav på nogen del af klubbens formue eller udbytte af nogen art.

§ 8 - Generalforsamlingen
8.1 Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år
inden udgangen af august måned.
8.2 Adgang til generalforsamlingen har alle klubbens aktive og passive personlige medlemmer, samt
hvem bestyrelsen i særlige tilfælde måtte indbyde.
8.3 Stemmeret har alle fremmødte aktive som passive personlige medlemmer, der er fyldt 16 år og ikke er
i kontingentrestance samt forældre til aktive medlemmer under 16 år (der ikke er i
kontingentrestance). Forældre har 1 stemme pr. barn.
8.4 Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske med mindst 14 dages varsel ved offentliggørelse på
klubbens hjemmeside og Facebook side
8.5 Generalforsamlingens indkaldelse skal indeholde oplysninger om tid, sted og dagsorden for
generalforsamlingen.
8.6 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal jævnfør dog § 13.
8.7 Dagsorden for generalforsamlingen skal indeholde mindst følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsesberetning /v formanden om klubbens virke i det forløbne år til godkendelse
  3. Beretninger fra sportskoordinator
  4. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
  5. Forelæggelse af budget til orientering
  6. Behandling af indkomne forslag
  7. Valg af bestyrelse og suppleanter
  8. Valg af revisor
  9. Uddeling af Torkild Badens ærespris.
  10. Eventuelt

8.8 Forslag til behandling under dagsordenens pkt. 6 skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før
generalforsamlingen.
8.9 Afstemninger skal, såfremt blot ét medlem ønsker det, foretages skriftlig, ellers ved håndsoprækning.
8.10 Afstemninger og valg afgøres ved almindelig flertal dog jævnfør § 12 og 13. I tilfælde af stemmelighed
ved valg til bestyrelse foretages omvalg mellem de pågældende. Opnås der heller ikke herved en
afgørelse, foretages en lodtrækning .
8.11 Der udfærdiges referat af generalforsamlingen.

§ 9 - Ekstraordinær generalforsamling
9.1 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis minimum 1 medlem af bestyrelsen eller 1/4 af de
stemmeberettigede medlemmer skriftlig fremsætter begæring herom til bestyrelsen med angivelsen af
forslag til dagsorden.
9.2 Tidsfrister og øvrige formalia vedrørende ekstraordinær generalforsamling er som ved ordinær
generalforsamling, under hensyntagen til omstændighederne vedrørende den ekstraordinære
generalforsamling.

§ 10 - Tegningsforhold og forretningsorden
10.1 Klubben tegnes af formanden alene eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening.
10.2 Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved låneoptagelse tegnes klubben dog af den
samlede bestyrelse.
10.3 Vedtagelser i bestyrelsen kræver, at over halvdelen af bestyrelsen stemmer herfor.
10.4 På bestyrelsesmøderne er bestyrelsen beslutningsdygtig, såfremt over halvdelen af
bestyrelsesmedlemmerne er til stede.
10.5 Bestyrelsen fastsætter selv sin øvrige forretningsorden under nøje iagttagelse af nærværende
vedtægter.

§ 11 - Revision og regnskab
11.1 Klubbens regnskabsår er 1. juli til 30. juni.
11.2 Regnskabet revideres af en blandt medlemmerne generalforsamlingsvalgt revisor og fremlægges på
generalforsamlingen.
11.3 Revisor vælges for 2 år ad gangen.
11.4 Såfremt revisor ønsker at fratræde sin generalforsamlingsvalgte stilling, meddeles dette bestyrelsen.
Fratrædelsen vil derefter ske på den førstkommende ordinære- eller ekstraordinære
generalforsamling.

§ 12 - Vedtægtsændringer
12.1 Nærværende vedtægter kan kun ændres af generalforsamlingen såfremt beslutning herom vedtages
med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.
12.2 Forslag til vedtægtsændringer skal opføres som et særskilt punkt på dagsordenen for
generalforsamlingen og skal fremgå af indkaldelse til samme.
12.3 Vedtægtsændringer træder i kraft umiddelbart efter en i overensstemmelse med vedtægterne
gennemført beslutning herom.

§ 13 - Opløsning af klubben
13.1 Klubben kan kun opløses, såfremt dette vedtages på en generalforsamling med et flertal på mindst 4/5
af de afgivne stemmer og dette flertal samtidig udgør mindst halvdelen af samtlige stemmeberettigede
medlemmer.
13.2 Hvis de to under § 13.1 nævnte krav ikke er opfyldt, men der på generalforsamlingen er almindelig
flertal for opløsning, kan der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling hvor klubben kan opløses
ved almindelig flertal uanset antal fremmødte.
13.3 Forslag til opløsning af klubben skal opføres som et særskilt punkt på dagsordenen for
generalforsamlingen og skal fremgå af indkaldelsen til samme.
13.4 I tilfælde af opløsning tilfalder klubbens formue SIV - Samvirkende Idrætsklubber i Vejle.
13.5 Ikke forbrugte udloddede midler fra Elite Gaming A/S returneres til spillestedets kommunale fritids- og
kulturafdeling, som således kan udlodde midlerne til alment nyttige formål i kommunen.

 

_____________________ _____________________ _____________________ _____________________
Søren Jensen
Dirigent
Lotte Damkjær
Formand
Mathias Havn Sørensen
Bestyrelsesmedlem
Mogens Rossen
Bestyrelsesmedlem